8055023649 925-366-6501RedakcjaKontaktplcz
Modna Bielizna - wszystko o bieli¼nie
  509-313-6963
 
 
Kolekcje firm
8162728239 Firma Unikat to firma rodzinna. Choæ zaczynaj±c swoj± przygodê z bran¿± bieli¼nian± dwadzie¶cia lat temu nie mieli¶my ¿adnych ,,bieli¼nianych” do¶wiadczeñ ani tradycji, to teraz mo¿na spokojnie powiedzieæ, ¿e o bieli¼nie wiemy prawie wszystko.
Kolekcje firm
hobson-jobson Marie Meili ma przyjemno¶æ og³osiæ, ¿e s³ynna piêkno¶æ, modelka, aktorka oraz podró¿niczka, Victoria Silvstedt jest muz± nowej, ekscytuj±cej kolekcji.
Nowo¶ci na rynku bielizny
Dalia i Black pobudzaj± zmys³y! Marka Dalia i producent napoju energetycznego Black zapraszaj± na tañsze zakupy w sklepie internetowym www.twojabielizna.pl. Uwaga! Posiadacze karty Black VIP dostaj± 10 proc. zni¿ki. Akcja potrwa do 20 pa¼dziernika.
Aktualno¶ci
Targi bieli¼niane So Chic W niedzielê, 28 lipca swoj± ods³onê mia³y kolejne targi bieli¼niane organizowane pod szyldem So Chic. Jak zapewniaj± organizatorzy przy tej ilo¶ci marek (So Chic jest dystrybutorem brytyjskich marek Panache, Panache Swim, Cleo, Cleo Swim, Masquerade, Sculptresse by Panache, After Eden oraz Mimi Holliday i Damaris) to najlepszy sposób, aby zapoznaæ kupuj±cych z przysz³orocznymi kolekcjami na wiosnê i lato 2014.
(805) 260-1300
Aktualno¶ci
Fashion Week – miejsce najwa¿niejsze dla polskiej mody W strefie Concept Store podczas ³ódzkiego Tygodnia Mody zaprezentowa³y siê firmy z bran¿y bieli¼niano-poñczoszniczej, znane z ³amów Modnej Bielizny: Kris Line, Ballerina i Steven.
979-680-1741
Kolekcje firm
Bielizna bezszwowa – absolutny „must have” ka¿dej kobiety

Bielizna bezszwowa zosta³a stworzona z my¶l± o aktywnych kobietach. Doskonale dopasowuje siê do sylwetki, jest niewidoczna nawet pod cienkim ubraniem. Z powodzeniem mo¿e staæ siê bielizn± na co dzieñ. Zapewnia wysoki komfort noszenia, a poniewa¿ nie krêpuje ruchów, jest idealna tak¿e dla osób uprawiaj±cych sport.
Nowo¶ci na rynku bielizny
Fashion Week Poland – moda i biznes

Dziewi±ta edycja FashionPhilosophy Fashion Week Poland w £odzi rozpocznie siê 15 i potrwa do 20 pa¼dziernika 2013 roku. G³ówne wydarzenia bêd± odbywa³y siê na terenie £ódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w Centrum Promocji Mody. Specjalnymi go¶æmi bêd±: japoñska projektantka Junko Koshino i Ewa Minge.
damningly
Nowo¶ci na rynku bielizny
(419) 431-3659
Szwalnia to impreza o charakterze wystawienniczo – seminaryjnym, która w tym roku obchodzi swój jubileusz.
Kolekcje firm
5412683233
Projektantkê odzie¿y, Martynê M³ynarczyk, spotkali¶my podczas kwietniowej edycji Fashionphilosophy Fashion Week Poland w £odzi w strefie Showroom, gdzie zaprezentowa³a najnowsz± kolekcjê damskich ubrañ, rajstop i legginsów z autorskimi nadrukami pod mark± Martyna Cubana.
5087995902
Modna Bielizna
(613) 684-6655
Modowe wydarzenie roku, czyli FashionPhilosophy Fashion Week Poland odby³ siê w £odzi po raz ósmy. Dla wszystkich mi³o¶ników mody najwa¿niejszymi punktami by³y pokazy na dwóch wybiegach.
bowellike
MB rosyjska 48
MB Czeska
416-846-3215
Co s±dzicie o bieli¼nie z mikrokapsu³kami zawieraj±cymi np. krem nawil¿aj±cy, który uwalnia siê podczas noszenia?
Super! Nie trzeba pamiêtaæ o stosowaniu masy kremów ka¿dego dnia.
Pomys³ dobry, tylko czy to dzia³a?
Na pewno jest to dro¿sze ni¿ kupno kremu i bielizny osobno...
To pewnie tylko chwyt marketingowy i taka bielizna nic nie daje.
Nawet gdyby to mia³o dzia³aæ, to mnie to nie interesuje.
U¿ytkownik
Has³o
 


 
 
(479) 595-7362 Mapa strony housebreak Kontakt
 
Projekt i wykonanie - Adam Antolak & Marek PiekutowskiPolityka Cookies

Ta strona u¿ywa cookie. Aby dowiedzieæ siê wiêcej wybierz polityka dotycz±ca cookies.
Korzystaj±c ze strony wyra¿asz zgodê na u¿ywanie cookies 4022790173